پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
بازدید : 24
نویسنده : jaber36

متن آهنگ سیروان خسروی داره بارون میاد کوچه بازم لبریز احساسه

داره بارون میاد کوچه بازم لبریز احساسه!♫!
هنوزم نم نم بارون صدای مارو میشناسه!♫!
همین دیروز بود انگار تو با من تو همین کوچه!♫!
میگفتی زندگی وقتی تو با من نیستی پوچه!♫!
آهای بارون پاییزی کی گفته تو غم انگیزی!♫!
تو داری خاطراتم رو تو ذهن کوچه میریزی!♫!
آهای بارون پاییزی آهای بارون پاییزی!♫!

داره بارون میاد کوچه بازم لبریز احساسه!♫!
هنوزم نم نم بارون صدای مارو میشناسه!♫!
توی تقویم ما دوتا بهار از غصه میسوزه!♫!
واسه ما اول پاییز هنوزم عید نوروزه!♫!
آهای بارون پاییزی کی گفته تو غم انگیزی!♫!
تو داری خاطراتم رو تو ذهن کوچه میریزی!♫!
آهای بارون پاییزی آهای بارون پاییزی!♫!
آهای بارون پاییزی آهای بارون پاییزی!♫!

 https://musicdel.ir/single-tracks/62832/
بازدید : 37
نویسنده : jaber36

متن آهنگ امین بانی وقتشه

ﺣﺎﻟﻮ ﻫﻮای ﺗﻮ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺳﺮم زده ﺣﺎل دﻟﻢ ﺑﺪه ﻗﻠﺒﻤﻮ ﭘﺲ ﺑﺪه

وﻗﺘﺸﻪ ﻛﻢ ﺑﺸﻪ از ﻏﻢ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮهMusicdel | موزیکدل

وﻗﺘﺸﻪ ﻓﻜﺮ ﺗﻮ ﺑﮕﺬره

ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮ از ﻣﻦ ﻏﻢ زده

ﺗﻮ ﻛﺠﺎﻳﻰ ﺑﻴﺎ ﻗﻠﺒﻤﻮ ﭘﺲ ﺑﺪه

ﺧﻮاب و ﺧﻴﺎﻟﻰ و ﻓﻜﺮ ﻣﺤﺎﻟﻰ و

دﻳﺮی و دوری و ﻓﻜﺮ ﻋﺒﻮری و

ﻧﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮام اﻳﻦ روزارو دل ﺑﻰ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎرو

ﺧﻴﺎﺑﻮﻧﺎم دﻟﺘﻨﮕﻦ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺒﻴﻦ ﻣﺎرو

ﺑﻰ ﺗﻮ دﻧﻴﺎ دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻤﻴﺨﻮام اﻳﻦ دﻧﻴﺎرو

ﻣﻨﻮ ﻳﺎدت رﻓﺘﻪ ﻳﺎدت رﻓﺘﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﭼﻴﺰارو

ﻣﺜﻞ ﮔﺮﻳﻪ ﺗﻮ ﺷﺐ و ﺑﺎرون ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻢ ﺧﻴﺲ ﺧﻴﺎﺑﻮن

ﻣﺜﻞ ﻣﺮدن ﮔﻮﺷﻪ ی زﻧﺪون ﺗﺎ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻰ ﺣﺎﻟﻢ اﻳﻨﻪ

ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﺑﻐﻀﻢ ﺗﻮ ﮔﻠﻮی زﺧﻤﻰ ﺧﻮﻧﻪ

ﺗﻮی دﻟﺘﻨﮕﻰ ﺷﺒﻮﻧﻪ ﻛﻰ ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ روﻳﺎﻫﺎﻣﻮ ﺑﺮﮔﺮدوﻧﻪ

ﻣﺜﻞ زﺧﻢ ﺑﺎل ﭘﺮﻧﺪم ﻣﺜﻞ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﻰ ﺧﻨﺪم

ﭼﻰ ﻣﻴﺸﺪ ﭼﺸﻤﺎﻣﻮ ﺑﺒﻨﺪم

ﻓﻜﺮو ﺧﻴﺎﻟﺎم ﺳﺮﮔﺮدوﻧﻢ

ﻣﺜﻞ ﻳﻪ آﻫﻢ ﺳﺮد ﻧﮕﺎﻫﻢ

ﻳﻪ ﺷﺒﻢ ﻛﻪ ﮔﻤﺸﺪه ﻣﺎﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ی راﻫﻢ

ﻫﻴﺸﻜﻰ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻪ روﻳﺎﻫﺎﻣﻮ ﺑﺮﮔﺮدوﻧﻪ

ﺣﺎﻟﻮ ﻫﻮای ﺗﻮ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺳﺮم زده ﺣﺎل دﻟﻢ ﺑﺪه ﻗﻠﺒﻤﻮ ﭘﺲ ﺑﺪه

وﻗﺘﺸﻪ ﻛﻢ ﺑﺸﻪ از ﻏﻢ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮه

وﻗﺘﺸﻪ ﻓﻜﺮ ﺗﻮ ﺑﮕﺬره

ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮ از ﻣﻦ ﻏﻢ زده

ﺗﻮ ﻛﺠﺎﻳﻰ ﺑﻴﺎ ﻗﻠﺒﻤﻮ ﭘﺲ ﺑﺪه

ﺧﻮاب و ﺧﻴﺎﻟﻰ و ﻓﻜﺮ ﻣﺤﺎﻟﻰ و

دﻳﺮی و دوری و ﻓﻜﺮ ﻋﺒﻮری و

ﻧﻪ ﺗﻮ ﻛﺠﺎﻳﻰ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻪ ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻳﻨﻘﺪ ﻧﺰدﻳﻜﻪ

وﻟﻰ ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﺑﺴﺘﻰ ﺑﻰ ﺧﺒﺮ از اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻴﺸﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺸﻰ دﻧﻴﺎ ﻛﻮﭼﻴﻜﻪ

ﻣﺜﻞ ﮔﺮﻳﻪ ﺗﻮ ﺷﺐ و ﺑﺎرون ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻢ ﺧﻴﺲ ﺧﻴﺎﺑﻮن

ﻣﺜﻞ ﻣﺮدن ﮔﻮﺷﻪ ی زﻧﺪون ﺗﺎ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻰ ﺣﺎﻟﻢ اﻳﻨﻪ

ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﺑﻐﻀﻢ ﺗﻮ ﮔﻠﻮی زﺧﻤﻰ ﺧﻮﻧﻪ

ﺗﻮی دﻟﺘﻨﮕﻰ ﺷﺒﻮﻧﻪ ﻛﻰ ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ روﻳﺎﻫﺎﻣﻮ ﺑﺮﮔﺮدوﻧﻪ

ﻣﺜﻞ زﺧﻢ ﺑﺎل ﭘﺮﻧﺪم ﻣﺜﻞ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﻰ ﺧﻨﺪم

ﭼﻰ ﻣﻴﺸﺪ ﭼﺸﻤﺎﻣﻮ ﺑﺒﻨﺪم

ﻓﻜﺮو ﺧﻴﺎﻟﺎم ﺳﺮﮔﺮدوﻧﻢ

ﻣﺜﻞ ﻳﻪ آﻫﻢ ﺳﺮد ﻧﮕﺎﻫﻢ

ﻳﻪ ﺷﺒﻢ ﻛﻪ ﮔﻤﺸﺪه ﻣﺎﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ی راﻫﻢ

ﻫﻴﺸﻜﻰ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻪ روﻳﺎﻫﺎﻣﻮ ﺑﺮﮔﺮدوﻧﻪ

 

 آهنگ جدید امین بانی و محمدرضا علیمردانی به نام «وقتشه»
دلیل چرخاندن ظرف ماشین لباسشویی
نوشته شده در یک شنبه 26 آذر 1402
بازدید : 3322
نویسنده : jaber36


نریختن درام ماشین لباسشویی یکی از مشکلاتی است که می تواند تمام برنامه های شما را خراب کند.

اما نگران نباشید، ماشین لباسشویی در حال چرخش نیست و همیشه پیچیده و گران نیست، شاید بتوانید با مطالعه این مقاله پزشک تعمیر، راه حلی برای مشکل دستگاه خود بیابید و بدون نیاز به تعمیر و بدون هزینه آن را برطرف کنید.

دلیلش این است که ماشین لباسشویی نمی چرخد

چرا ماشین لباسشویی خنک نمی شود؟ سامسونگ، اسنووا، ال جی، زیرووات، بوش و غیره مواد خمیده، فشرده یا کمی چرخیده نیستند. تخلیه ماشین لباسشویی آنقدرها هم که فکر می کنید غیرعادی نیست و ممکن است در هر ماشین لباسشویی رخ دهد.

البته جای نگرانی نیست زیرا این مشکل در اسرع وقت برطرف می شود و می توانید ماشین لباسشویی خود را مجددا راه اندازی کنید.

تشخیص درست علت چرخیدن دیگ ماشین لباسشویی کافی است. زیرا تشخیص اشتباه نه تنها مشکل را حل می کند، بلکه می تواند باعث آسیب های جدید شود.

شاید مشکل از قفل در باشد!

یکی از دلایل چرخش ماشین لباسشویی بوش این است که درب ماشین لباسشویی به درستی بسته نشده است. وقتی درب ماشین لباسشویی قفل نباشد ماشین لباسشویی اصلا نمی چرخد.

در صورت بسته نشدن درب به دلیل وجود سیستم حفاظتی دستگاه روشن نمی شود. در واقع اولین مرحله بعد از راه اندازی سیستم تخلیه آب است، مرحله تخلیه نشدن ماشین لباسشویی را مشاهده نخواهید کرد.

با توجه به چرخه شستشوی ماشین لباسشویی، پس از بسته شدن درب، آب از آن خارج شده، مایع به فاضلاب منتقل شده و چرخه شروع می شود.

سیستم قفل درب مدرن خراب است!

هر سیستم هوشمند مجموعه ای از اعضا است که در جهت یک هدف کار می کنند یکی از دلایل بد چرخیدن درام ماشین لباسشویی این است که سیستم قفل ماشین لباسشویی شما مشکل جدی دارد و ماشین لباسشویی شما پیام دریافت نمی کند. درب بسته و قفل است، در نتیجه دیگ بخار نمی چرخد.

این یکی از دلایل رایج Whirlpool، LG، Bosch، Samsung، Zerowatt و غیره شماست. ماشین لباسشویی نمی چرخد.

در واقع میکروسوئیچ درب سیگنالی را به برد می فرستد و بسته شدن در را اعلام می کند تا فرمان به موتور و نیروی حرکتی آن برسد.

وقتی میکروسوئیچ خراب می شود، البته برقی از موتور برای چرخاندن دیگ ماشین لباسشویی وجود ندارد.

اگر میکروسوئیچ دلیل چرخیدن درام ماشین لباسشویی است، باید بررسی کنید که آیا سوئیچ نیاز به تعویض دارد یا خیر.

در واقع تعمیر میکروسوئیچ منطقی و غیر ممکن است. به همین دلیل با تعویض میکروسوئیچ اصلی و با کیفیت مشکل حل خواهد شد.

برای اطلاع از علت چرخاندن دیگ ماشین لباسشویی ال جی باید تعمیر را تست کرده و دستگاه خود را بررسی کنید.

برای ثبت درخواست تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ، بوش، ال جی یا هر برند دیگری با نمایندگی بوش تماس بگیرید. یک متخصص برای برند لوازم خانگی شما بلافاصله برای تعمیرات تضمینی به منزل شما اعزام می شود.


کل در قفل نیست.

سیستم مکانیکی و الکترونیکی برای قفل کردن درب ماشین لباسشویی وجود دارد که بسته به اینکه ماشین لباسشویی شما دارای چه سیستمی باشد، هر گونه مشکل در قفل درب می تواند باعث توقف چرخش درام ماشین لباسشویی شود.

بنابراین باید به دلایل چرخاندن شوفاژ ماشین لباسشویی ال جی خود توجه ویژه ای داشته باشید، شاید همین مشکل ساده دلیل چرخش نشدن دیگ ماشین لباسشویی باشد.

صفحه کنترل؛ دلیل چرخاندن ماشین لباسشویی اتوماتیک

کنترل پنل مغز ماشین لباسشویی است که وظیفه آن راه اندازی و شروع فرآیند شستشو است. اگر تابلوی کنترل آسیب دیده باشد و انرژی لازم برای راه اندازی ماشین لباسشویی را تامین نکند، دیگ ماشین لباسشویی نمی چرخد.

همانطور که می دانید؛ برد الکترونیکی قطعات لازم برای اجرای توالی را هدایت می کند. وقتی برنامه شستشو را تنظیم می کنید؛ دستگاه حتی پس از پر کردن درام با آب شروع به استخراج آب می کند. البته باید شروع به چرخیدن کند.

دلیل کار نکردن ماشین لباسشویی اتوماتیک شما می تواند معیوب بودن برد و عدم ارسال فرمان لازم باشد.

اگر دیگ ماشین لباسشویی نچرخد، برد کنترل خراب است. بهتر است در اسرع وقت با یک تعمیرکار مجرب تماس بگیرید زیرا حل این مشکل نیاز به تخصص و تجربه بالایی دارد.

علل چرخش بد ماشین لباسشویی

گاهی اوقات می بینید که ماشین لباسشویی می چرخد. اما ماشین لباسشویی به آرامی یا سخت می چرخد.

چرخه نشدن قابلمه های ماشین لباسشویی می تواند مربوط به قطعات دیگ و زهکشی باشد. با این حال، گردش دیگ به ادغام اجزای دیگر بستگی دارد

قطعات دیگ شامل: سه سیستم، شفت، صفحه نمدی، بلبرینگ. علاوه بر این قسمت ها، دو یا سه دستیار در دیگ بخار قرار می گیرند.

همه این قطعات مصرفی هستند. یعنی بعد از چندین سال کارکرد ماشین لباسشویی باید تعویض شوند، چون مستعمل و فرسوده هستند.

دلیل بد چرخش دیگ ماشین لباسشویی ممکن است خرابی هر یک از قطعات مشخص شده باشد. به عنوان مثال به دلیل خرابی کاسه نمدی آب به بلبرینگ رسیده و در هنگام فرسایش این قسمت باید هم کاسه نمدی و هم بلبرینگ تعویض شود تا ماشین لباسشویی بچرخد.

اگر چرخش ضعیف همراه با صدای زیاد ماشین لباسشویی وجود داشته باشد، این قطعات بیشتر از قبل آسیب می بینند. بنابراین، هنگام تعمیر ماشین لباسشویی بوش، ویرپول، کندی، ال جی و هر برندی که دارید، از تعمیرکار حرفه ای استفاده کنید تا از سرایت آسیب به قطعات دیگر جلوگیری کنید.

دلیل چرخش زیاد کاسه ماشین لباسشویی به همین دلیل است

ماشین لباسشویی می چرخد، اما درهم و کند است! ال جی، بوش، اسنووا، سامسونگ، دوو و ... چرا ماشین لباسشویی ها کند می چرخند یا کند؟

دلیل کندی چرخش ماشین لباسشویی; وزن زیادی برای آن وجود دارد. مثلا یک پتوی 7 کیلویی را داخل ماشین لباسشویی می اندازید!

برای نمایندگی تعمیر لباسشویی بوش این یک هشدار است.


هرگز پتو را در ماشین لباسشویی با درب باز قرار ندهید. استرسی که ماشین در هنگام شستن پتو و فرش متحمل می شود می تواند صدمات جبران ناپذیر یا گرانی به شما وارد کند.

وسایل سنگین، بزرگ و تکی در ماشین لباسشویی باعث می شود ماشین لباسشویی به کندی بچرخد. پس همیشه به وزن، سایز و جنس لباس توجه کنید.

مورد بعدی در مورد ماشین لباسشویی است. موتورهای ماشین لباسشویی در طول زمان تغییر کرده اند و از موتورهای تسمه ای به موتورهای بدون تسمه و عمودی تغییر کرده اند.

اما اگر موتور ماشین لباسشویی شما از نوع تسمه ای و با قطعات تسمه مانند باشد، نیروی تسمه به دیگ منتقل شده و تخلیه شروع به چرخش می کند.

در ادامه در مورد مشکلات ماشین لباسشویی و اینکه چرا ماشین لباسشویی کند یا آهسته می چرخد ​​به تفصیل صحبت خواهیم کرد.

پس مورد بعدی که باید به آن توجه کرد سرویس موتور ماشین لباسشویی است. بهتر است قبل از اینکه دیگ ماشین لباسشویی شما از چرخش خارج شود، به فکر سرویس موتور باشید.
آهنگ جدید حجت اشرف زاده به نام «صدای تو»
نوشته شده در یک شنبه 21 آبان 1402
بازدید : 51
نویسنده : jaber36

متن آهنگ حجت اشرف زاده صدای تو

تو صدای قدمات تو صدای قلبمهMusicdel | موزیکدل

ولی انقد کمه برای تو

من هنوز غرق میشم توی مستی چشات

موقع دیدن خندیدن های تو اگه بارون بزنه

تو شب خاطره هات گم میشم دوباره تو صدای تو

با هوای تو هنوزم مستم

تو چشات خودش همیشه ساقیه

تو دل عاشق من یه خونه داری بس نیست

با چشات عشق چه اتفاقیه

تو یه آسمون تو موهات داری

این همه ستاره رو بگو آخه کیه نخواد

یه دفعه صدام بزن یه قلب چشم به راهته

خوشبحال اسمی که رو لبای تو بیاد

با هوای تو هنوزم مستم

تو چشات خودش همیشه ساقیه

تو دل عاشق من یه خونه داری بس نیست

با چشات عشق چه اتفاقیه

 

https://musicdel.ir/single-tracks/293687/
درآمد صدابردار و دوبله در ایران و جهان
نوشته شده در جمعه 19 آبان 1402
بازدید : 45
نویسنده : jaber36


درآمد حاصل از صداپیشگی و دوبله در ایران درآمد پاره وقت چشمگیری است که برخی از گویندگان از آن برخوردارند، اما نه برای همه گویندگان، فقط برای گویندگان مطرح و شناخته شده. در دنیا چنین چیزی وجود ندارد، در ادامه مقایسه درآمد گویندگان در ایران و جهان، به بررسی راه های کسب درآمد از گویندگان، صلاحیت های مورد نیاز و عوامل موثر بر قیمت  گوینده رادیو می پردازیم.

مقایسه داده های نفوذ در ایران و جهان:

برای این مقایسه می توانیم معیارهای مختلفی مانند درآمد حاصل از پخش رادیو یا درآمد حاصل از تولید پادکست و موارد دیگر را معرفی کنیم که در زیر می توانید درآمد یک گوینده پادکست در ایران و جهان را بخوانید.

(درآمد ذکر شده در بالا یک متوسط ​​است بنابراین ممکن است یک فرد بیشتر یا کمتر از حد انتظار درآمد داشته باشد. این عدد)

درآمد پخش کننده در کانادا

یک گوینده پادکست با حدود 3 سال تجربه می تواند 5000 دلار، 150،000،000 در ماه درآمد کسب کند. این مبلغ بسته به نوع قراردادی که گوینده دارد می تواند متفاوت باشد، مثلاً اگر گوینده به عنوان فریلنسر کار کند و بتواند پروژه های زیادی را انجام دهد، مطمئناً بیشتر از آن درآمد خواهد داشت.

درآمد گوینده در ایران

درآمد تبلیغات در ایران بسته به همکاری آگهی دهندگان متفاوت است، برخی از آگهی دهندگان به صورت تمام وقت و برخی به صورت پروژه ای با مجموعه های مختلف کار می کنند، در نتیجه این درآمد بسته به نوع قرارداد می تواند بسیار متفاوت باشد. مقدار زمان صرف شده به عنوان مثال می توان گفت که تبلیغ کننده X با کار پاره وقت ماهانه 1 میلیون تومان و تبلیغ کننده Y با عقد قرارداد دائم در یکی از شهرهای بزرگ ایران ماهانه 10 میلیون تومان درآمد دارد.

پخش با قراردادهای کاری و فریلنسر

غرامت کارگران

در ایران کارمند شخصی است که تخصص خود را در ساعات کاری مشخص در اختیار کارفرما قرار می دهد و معمولاً این نوع قراردادها کل روز کاری کارمند را در بر می گیرد.

معمولا قراردادهای کارمندی رقم درآمد کمتری را برای گوینده نسبت به کتاب های رایگان ایجاد می کند، اما از طرفی امنیت و اطمینان بیشتری برای گوینده دارد، زیرا در هر صورت (با پروژه یا بدون پروژه)، گوینده. ما مبلغ را دریافت خواهیم کرد.

درآمد

فریلنسر فردی است که به صورت مستقل و بر اساس پروژه کار می کند. این نوع سبک کاری معمولاً درآمد بیشتری نسبت به یک کارمند دارد، اما نمی تواند سطح امنیتی را که قرارداد کارمند فراهم می کند، تامین کند. در قراردادهای خصوصی می توانید چند میلیون کتاب صوتی دومین اسپیکینگ یا چند صد هزار کتاب صوتی دومین از تئاترهای تجاری (بسته به تجربه، دانش و مهارت خود) کسب کنید که در این صورت می توانید تعداد زیادی سفارش دریافت کنید. همچنین، شما هیچ سفارش یا درآمدی ندارید.

عوامل موثر بر درآمد گویندگان

عوامل موثر بر درآمد تبلیغ کننده عبارتند از:

1. سابقه کار در پخش

مهمترین چیز درآمدزایی است. هرچه تجربه بیشتری داشته باشید، می توانید محتوای صوتی با کیفیت تری تولید کنید و هر چه کار شما خلاقانه تر و خلاقانه تر باشد، مطمئنا درآمد بیشتری به همراه خواهد داشت.

2. استعداد صحبت کردن

بدون شک صدای خوب، واضح و پخته می تواند بر درآمد شما تأثیر بگذارد

3. مهارت های گفتاری

دانستن اینکه چگونه تنفس خود را کنترل کنید و سایر مواردی که برای صحبت کردن باید بدانید بر پول شما تأثیر می گذارد.

4. فایل های آموزشی

گذراندن دوره های تولید صدا، مهارت های ارتباطی و موضوعات ارتباطی نیز مفید است

5. نوع پروژه

تاثیرگذارترین عامل برای درآمد، نوع پروژه ای است که انجام می دهید: مثلا پادکست با پروژه های رادیویی و پادکست با تبلیغات و همچنین پروژه های اسپیکینگ بسیار متفاوت هستند و طبیعتا درآمد آنها نیز متفاوت است.

6. شهر محل کار

در حال حاضر بیشتر تراکنش ها به صورت آنلاین انجام می شود، اما شهر محل سکونت را باید به عنوان یک عامل تاثیرگذار در نظر گرفت.

7. تجهیزات پخش

هرچه تجهیزات شما پیشرفته تر باشد، محتوای با کیفیت تری می توانید ارائه دهید.

روش های کسب درآمد از گفتار

از آنجایی که بیشتر و بیشتر مردم برای برآوردن نیازهای روزمره و اجتماعی خود به استفاده از اینترنت روی می آورند، راه های زیادی برای کسب درآمد از صحبت کردن ظاهر شده است. در زیر در مورد برخی از این موارد صحبت می کنیم.

1. درآمد کار

شما می توانید با یک تیم به عنوان تبلیغاتی، دستیار تلفنی، واحد تجاری، افسر روابط عمومی یا افسر شبکه اجتماعی همکاری کنید. شما به دلیل نمره صدای چشمگیرتان شانس بیشتری برای استخدام دارید.

2. درآمد حاصل از تولید روایت و تیزرهای تبلیغاتی

یکی از سودآورترین روش ها، درآمد حاصل از تولید نریشن و تیزر تبلیغاتی است، به این صورت که یک شرکت از صدای شما و توانایی شما برای بیان بخشی از تبلیغات استفاده می کند که معمولا بین 1 تا 5 دقیقه برای طراحی تبلیغ شما زمان می برد. . این روش درآمدی روشی جذاب و مفید است اما تعداد شرکت هایی که از این روش استفاده می کنند در مقایسه با تعداد سخنرانان محدود است.

3. درآمد حاصل از دوپلیوری و حرکت

همکاری با استودیوهای دوبله و صداپیشگی راه جالب دیگری برای کسب درآمد است.

4. درآمد حاصل از تولید پادکست

پادکست ها امروزه یکی از محبوب ترین سایت های رسانه های اجتماعی هستند که هر روز بر محبوبیت آنها افزوده می شود و از این طریق می توانید درآمد زیادی کسب کنید.

5. درآمد حاصل از تولید محتوای صوتی

می توانید با نوشتن مقاله ای در مورد یک شرکت یا مجموعه درآمد کسب کنید

. اینستاگرام پستی Revini Nunn

7. تولید کتاب صوتی

8. یک آیتم ایجاد کنید

مهارت هایی که درآمد صحبت کردن را افزایش می دهد

مهارت‌های خاصی وجود دارد که می‌تواند به شما کمک کند درآمد خود را از صحبت کردن افزایش دهید، از جمله تسلط بر ویرایش صدا. در زیر خلاصه ای از این مهارت ها آورده شده است.

1. فایل های صوتی را ویرایش کنید

پس از گویندگی فایل متنی، حتما نیاز به ویرایش و میکس دارد (مخصوصاً برای نریشن ها و تریلرهای تبلیغاتی)، بنابراین داشتن مهارت در ویرایش می تواند کمک بزرگی به شما کند.

2. مهارت های نوشتن و ویرایش

کارفرمایان مطمئناً متنی را برای صحبت در اختیار گویندگان محلی قرار می دهند که گاهی اوقات ممکن است مشکلات ویرایشی داشته باشد که شما را از خواندن صحیح متن باز می دارد، بنابراین تسلط بر ویرایش به شما امکان می دهد مشکلات متن را حل کنید. مهارت های نوشتاری نیز زمانی مفید است که کارفرمایان از شما می خواهند که خودتان آزمون را آماده کنید.


3. یادگیری زبان دوم

انگلیسی، آلمانی، ترکی و غیره تسلط بر زبان دیگر شما را از دیگر سخنرانان متمایز می کند و بازار جدیدی برای کسب درآمد برای شما ایجاد می کند.

چگونه می توانیم سخنرانان خوبی باشیم؟

مطمئن شوید که صدای شما برای صحبت کردن مناسب است و اگر تصمیم دارید حرفه خود را به عنوان گوینده شروع کنید. توصیه می کنیم مراحل زیر را دنبال کنید.

1. در دوره مکالمه شرکت کنید و اصول اولیه صحبت کردن را بیاموزید

2. برنامه ریزی و تخصیص زمان روزانه برای پروژه های سخنرانی

3. فرم تماس با ما را در تاپاد پر کنید تا اعلامیه مشترک آغاز شود.
بازدید : 78
نویسنده : jaber36

معنی لغات درس پنجم رهایی از قفس فارسی چهارم
ردیف کلمه معنی
1 غلام خدمتکار / نوکر
2 کارمت که برایت بیاورم
3 ارمغان هدیه / سوغات
4 گریستن گریه کردن
5 خواجه بزرگ / سرور / تاجر
6 قضا سرنوشت / تقدیر
7 حبس زندان / بازداشت
8 شکر سخن شیرین سخن / شیرین گفتار
9 خطّه سرزمین
10 بازرگان تاجر گران
11 گران بها قیمتی / با ارزش
12 کان که آن
13 مشتاق دارای شوق / آرزومند
14 صحنه منظره ای واقعی یا خیالی که رویدادی را نشان می دهد
15 زین از این
16 خام بیهوده / ناپخته / نسنجیده
17 تجارت بازرگانی / داد و ستد / معامله
18 تپید جنبید / حرکت کرد / بی قرار شد
19 راس واحد شمارش چهارپایان
20 شادکام خوشحال
21 کنیزک خدمتکار / زنی که برده باشد
22 بازگو بیان کردن / دوباره گفتن
23 همتا مانند / مثل
24 زهره اش بدرید ترسید
25 دلداری دهد همدردی کند / غم خواری کند
26 بند طناب / ریسمان
27 کول شانه و دوش
28 قافله کاروان / گروه همسفر
29 مرغان پرندگان
30 دلتنگ غمگین
31 شیرین زبان شیرین گفتار
32 فلان اشاره به چیز یا شخص نامعلوم
33 گنبد کبود منظور آسمان آبی است
34 غصه ناراحتی / غم
35 پیغام پیام
36 بازگو کردن سخنی را دوباره گفتن
37 شگفت زده کسی که تعجب کرده / متعجب
38 نشان علامت / نشانه
39 دریافت دانست / فهمید
40 ماجرا اتفاق
41 اسیر زندانی
کلمات هم خانواده درس پنجم رهایی از قفس فارسی چهارم
ردیف کلمه هم خانوده
1 لذیذ لذت
2 حبس محبوس
3 شگفت زده شگفت انگیز
4 مشتاق اشتیاق / شوق
5 سکوت ساکت
6 وقت اوقات
7 حال احوال
8 تجارت تاجر / تجار
9 تعجب متعجب
10 شاکی شکایت
11 حس احساس
12 عبور عابر
13 اسیر اسارت
14 علم علم / معلم
15 موضوع وضع / اوضاع
16 پیام پیامبر / پیام رسان / پیامک
17 شرمنده شرمسار / شرمگین
متضاد کلمات درس پنجم رهایی از قفس فارسی چهارم
ردیف کلمه متضاد
1 ثروتمند فقیر
2 رهایی اسارت
3 اسیر آزاد
4 پرسش جواب / پاسخ
5 زیبا زشت
6 شیرین تلخ
7 گران بها ارزان
8 بخواه نخواه
9 ساکت شلوغ
10 بالا پایین
11 خام پخته
12 کوتاه بلند

https://irjavan.com/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85/
آهنگ جدید رضا صادقی به نام «کما»
نوشته شده در سه شنبه 4 مهر 1402
بازدید : 61
نویسنده : jaber36

متن آهنگ کما رضا صادقی

تو میتونی منو از پا دراری
تو میتونی که اشکم در بیاری
فقط تویی که میتونی عزیزم
منو عمری توی کما بزاری
تو میتونی که روحم رو بپاشی
تو میتونی دوسم نداشته باشی
اره تویی که میتونی عزیزم
بری لحظه ای یاد ما نباشی
ولی خوب میدونی نمیتونی بگیر یاز دلم
هوا
ولی خوب میدونی نمیتونی بگیری از من
خاطراتو
تو میتونی نفهمی بچگیمو
تو میدونی نبینی خستگیمو
تو میتونی که نادیده بگیری
تمام لحظه های زندگیمو
بی وفایی تو خونته میدونم
میتونی بگذری اینم میدونم
میدونم میتونی بشکنی ساده
دلو حرمت هرچی هست میدونم

آهنگ جدید رضا صادقی به نام «کما»
راهنمای مخفی درمان عفونت کلیه
نوشته شده در چهار شنبه 25 مرداد 1402
بازدید : 183110
نویسنده : jaber36

 

متأسفانه اکثریت کودکانی که برای اولین بار دچار عفونت دستگاه ادراری علامتدار میشوند، در دهه اول عمر قرار دارند و این گروه از کودکان نهتنها، در صورت آلودگی بافت کلیه در معرض بیشترین خطرات ازنظر باقی ماندن جای عفونت در کلیه یا اسکار بهصورت بروز اختلال در رشد کلیه، پیدایش پرفشاری خون، دفع پروتئین در ادرار،… دانه شنبلیله تاثیرات دیورتیک زیادی بر روی مشکلات ادراری دارد ؛ برای جلوگیری و از بین بردن این اختلال بسیار مفید است. از اسپریهای دئودورانت بر روی اندام تناسلی خود استفاده نکنید. از استفاده ی محصولات زنانه در ناحیه دستگاه تناسلی خودداری کنید: استفاده ی محصولاتی از قبیل اسپری های دئودورانت در ناحیه ی تناسلی می تواند تحریک کننده بوده و خطر ایجاد عفونت را بالاتر ببرد. عفونت کلیه اغلب نتیجه یک عفونت قبلی موجود در دستگاه ادراری است. علاوه بر این، باکتری های موجود در ماست مانع از حمله باکتری های خارجی موجود در سلول های مخاطی مجاری ادرار می شود. به علاوه جوش شیرین به حفظ تعادل pH بدن نیز کمک می کند. این بوی دهان به نفس های آمونیاکی معروف است و علاوه بر آن، فرد احساس طعم فلزی مانند در دهان می کند.

هر گونه یبوست را درمان کنید زیرا این می تواند خطر ابتلا به پیلونفریت را افزایش دهد. تنها پزشک معالج است که می تواند در مورد استفاده از درمان های گیاهی تصمیم گیری کند. اگر علائم فردی حاکی از عفونت باشد، پزشک آنتی بیوتیکها را قبل از بازگشت نتایج آزمایش تجویز میکند. 4. اگر بیماری مزمن کلیوی دارید، بهتر است از مصرف داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی مانند ایبوپروفن اجتناب یا آن را محدود کنید. اگر به خاطر یک عفونت ادراری تحت درمان قرار گرفتید و یا علائم و نشانههای بیماری در شما بهبود نمییابید و یا درصورتیکه علائم و نشانههای نگرانکننده دارید، با پزشک خود ملاقات کنید. در سالهای اخیر با توجه به تحولاتی که در روشهای ارزیابی کودکان مبتلابه عفونت ادراری به وجود آمده، توانستهاند از پزشکی هستهای بهعنوان یک وسیله تحقیقاتی مطمئن و قابلاعتماد، اطلاعات خوبی از وضعیت سیستم ادراری کسب و درنهایت از آن در جهت تشخیص سریع، درمان بهموقع و نیز پیگیری بیماران استفاده نمایند. عفونت باکتریال بافت یا پارانشیم کلیه همراه با برخی علائم مثل تب، درد پهلو یا فلانک، استفراغ یا دیگر علائم مربوط به توکسیسیته سیستمیک بهعنوان پیلونفریت حاد تعریف میشود. با شیوع کمتری بهعنوان عوامل ایجادکننده عفونت دستگاه ادراری در کودکان محسوب میشوند.

پس از تشخیص عفونت ادراری همراه با تب، تا زمانی که وضعیت پارانشیم کلیه ازنظر ابتلا یا عدم ابتلا به عفونت و همچنین وجود یا عدم وجود ناهنجاری احتمالی در دستگاه ادراری مشخص نشود، ارزیابی بیمار را نمیتوان خاتمه یافته تلقی نمود. زمانی که درمان شروع به اثر میکند ممکن است فرد به دیالیز نیاز داشته باشد. زمانی که حرف از درمان درد کلیه با گیاهان دارویی پیش می­آید؛ نام گیاه جیسینگ نیز به عنوان دارویی موثر به چشم میخورد. سپسیس یک شرایط اورژانسی است که نیاز به تشخیص و درمان سریع پزشکی دارد. در صورت داشتن این بیماری ممکن است فرد نیاز به جراحی داشته باشد. چای سبز حاوی منابع غنی از ترکیبات گیاهی به نام پلی فنول است که به دلیل داشتن اثرات ضد میکروبی و ضد التهابی قوی بسیار مشهور است. میتوانید این ترکیبات را در محصولات لبنی مخصوصا ماست متخصص کلیه پیدا کنید. بهداشت در توالت: پس از دفع مدفوع، مقعد را از جلو به عقب پاک کنید. شستوشوی خود بعد از ادرار: شستوشو پس از ادرار کردن و بعد از دفع مدفوع از انتشار باکتریها به مجرای ادرار جلوگیری میکند. پاک کردن از جلو به عقب بعد از ادرار کردن و بعد از حرکت روده به جلوگیری از انتشار باکتریها به مجرای ادراری کمک می کند.

این امر خطر گسترش باکتری به اندام تناسلی را کاهش میدهد. در نوزادان پسر شیوع باکتری اوری (دفع باکتری از ادرار) بدون علامت حدود %2-1.5 است که با افزایش سن، میزان آن به حدود %0.2 کاهش مییابد. از یک طرف حجم عمده آن را آب تشکیل داده است که به دفع سموم از آب کمک میکند. در اکثر مواقع، غلیظ شدن ادرار و افزایش میزان رسوبات، به مرور به هم چسبیده و بلور هایی تشکیل می دهند و سنگ کلیه ایجاد می کنند. در دختران میزان شیوع عفونت ادراری پس از یک افزایش در محدوده سنی 3-2 سالگی که همزمان با شروع فرایند کنترل ادرار یا (Toilet Training (TT است، مجدداً در سنین بالاتر به حد %2-1 تنزل پیدا میکند. بیماری مزمن کلیه قرار دارند، بلکه در برخی موارد مشخص کردن محل عفونت در این طیف سنی با مشکل مواجه است. اگرچه در بیشتر موارد آنتروکوکسی گرم منفی عامل عفونت ادراری است، لیکن ویروسها و قارچها هم ممکن است در ایجاد عفونت در برخی بیماران نقش داشته باشند.

این عامل شایعترین علت عفونت کلیه است. درمان بیماری مزمن کلیوی بر کاهش سرعت پیشرفت آسیب کلیه متمرکز است، معمولاً با کنترل علت. آزمایش ادرار (Urinalysis) یکی از رایجترین آزمایشات برای بررسی بسیاری از بیماریهاست و معمولاً برای تشخیص عفونتهای مجاری ادرار (کلیهها، حالب ، مثانه و پروستات)، تعیین وجود قند در ادرار بیماران دیابتی، وجود سنگ کلیه، فشار خون بالا و احتمال سرطان کلیه ، سرطان مثانه ، سرطان لگنچه و حالب و در بعضی بیماریهای کلیوی و کبدی خاص انجام میشود. این موضوع نشاندهنده وجود ساختار ژنتیکی خاص در این بیماران است. وجود گیاهان دارویی در طبیعت یکی از نعمتهای بزرگ الهی است. کلیه یکی از اعضای حیاتی بدن ما است که گاهی سلول های آن دچار جهش می شوند. کلیهها در بدن چه وظیفهای دارند؟ اگر خون به درستی در گردش نباشد، کلیهها ممکن است شروع به از کار افتادن کنند. جعفری، مولین و مارشمالو که التهابات ناشی از عفونت را برطرف می کنند میل کنید. با مراجعه بهموقع به پزشک متخصص و انجام چکاپهای ماهیانه یا سالانه، از ابتلا به بیماری عفونت کلیه جلوگیری کنید. در این روش از لوله ای مصنوعی در داخل مجرا استفاده می کنند که نام آن استنت است، این لوله بعد از قرار گیری کم کم بزرگ تر شده و باعث متورم شدن بافت کنارش می شود که به گشاد شدن منتهی می شود، استنت که به شکل موقت یا دائمی به کار می رود معمولا همراه با بی هوشی یا بی حسی در مطب یا بیمارستان کار گذاشته می شود و انجام دادن آن حتما باید زیر نظر پزشک متخصص باشد.

فرد مبتلا به عفونت کلیه باید مایعات زیادی مصرف کند تا از تب و کم آبی جلوگیری کند. همچنین اگر فرد دچار کم آبی شد، مایعات با سرم به او تزریق میشود. فردی که دارای سنگ کلیه یا بزرگی پروستات است که مجرای ادرار او را مسدود میکند، ممکن است نیاز به درمان از طریق جراحی داشته باشد. ما در این مطلب از مقالات ازپزشک ، به نشانه ها، علت و درمان خون در ادرار پرداخته ایم. سنگ کلیه اغلب علت مشخصی ندارد، اگرچه عوامل مختلفی ممکن است خطر ابتلا به این بیماری را افزایش دهد. شیوع عفونت ادراری در چند ماه اول عمر در جنس مذکر بیشتر از جنس مؤنث است، لیکن بعد از 2-1 سالگی میزان عفونت ادراری در دختران نسبت به پسران تا 10 برابر افزایش مییابد. یبوست خطر ابتلا به عفونت کلیه را افزایش میدهد و کمبود فیبر با سنگ کلیه ارتباط دارد. لخته شدن خون در یکی از وریدهای اصلی کلیه ممکن است منجر به کمبود خون به اندام شود. عرق بید سالیان دراز است که به عنوان یکی از بهترین داروهای گیاهی در درمان عفونت مثانه و دیگر عفونت های مجاری ادراری مورد استفاده قرار گرفته است.

پونه و آویشن درمان عفونت کلیه :پونه دارای خواص درمانی زیادی است که مهمترین آنها عبارت اند از:جوشانده هر 100 گرم پونه برای دفع اسهال نافع است چون حاوی پانل فراوان است همین مقدار پونه در پانصد سی سی آب برای دفع تنگی تنفس و گرمای بدن مفید است.گل پونه، آویشن، تخم گشنیز، و تخم شوید( هر کدام صد گرم) که کوبیده شده باشد و هر بار یک قاشق غذاخوری از آن در 500 سی سی آب جوشانده شود برای درمان انواع سنگ مثانه، سنگ صفرا و انواع روماتیسم مفید است. دفع به موقع ادرار: هر زمان که لازم است ادرار کنید و از تعویق آن خودداری کنید. ممکن است لازم باشد فرد آنتی بیوتیک را به صورت داخل رگی دریافت کند. استفاده از آنتی بیوتیک نخستین گام برای درمان عفونت کلیه ها می باشد. هزاران سال است که بسیاری از افراد از اشکال مختلف ویتامین C برای درمان عفونتهای ادراری استفاده میکنند. عفونتهای مکرر معمولاً در اثر توقف خودسرانه داروها توسط بیماران بروز میکند. پیلونفریت در صورت بروز معمولاً پس از عفونت مثانه ظاهر میشود، اما ممکن است ناشی از عفونت منتقله از راه خون نیز باشد. هنگامی که نتایج آزمایش برگشت، پزشک ممکن است آنتی بیوتیک را به آنتی بیوتیکی دیگر تغییر دهد که به طور موثرتری عفونت را درمان کند.

با توجه به عود عفونت دستگاه ادراری در افراد مستعد، تشخیص بهموقع، درمان کامل و پیگیری دقیق میتواند تأثیر به سزایی در حفظ عملکرد کلیه، تأمین سلامتی بیمار و پیشگیری از بروز آسیبهای شدید و گاهی برگشتناپذیر در نسج یا پارانشیم کلیه داشته باشد. در صورت عدم درمان مناسب، عفونت کلیه می تواند آسیب دائمی به کلیه های بیمار وارد کرده یا باکتری ها می توانند به جریان خون راه یافته و موجب عفونت کشنده شوند. 5. سیتیاسکن و ام آر آی: در این دو مورد تصاویری از کلیههای بیمار ارائه میدهند تا وجود عفونتهای شدید مورد بررسی قرار گیرد. حدود %66 از کل عفونتهای ناشی از E.coli توسط 8 تا %10 از 150 سروتیپ شناختهشده این باکتری اتفاق میافتد. این عفونت ها دلایلی زیادی می تواند داشته باشد ولی به طور کلی عفونت رحم ناشی از وجود انواع باکتری می باشد. اگرچه، قارچها از علل نادر عفونت ادراری به شمار میروند، ولی در برخی بیماران ازجمله کودکان مبتلابه ناهنجاریهای سیستم ادراری، بعد از اعمال جراحی و نیز بیماران مبتلابه ضعف سیستم ایمنی، درگیری دستگاه ادراری با این پاتوژن ها ازجمله ” کاندیدا “ (کاندیدیازیس کلیه) میتواند از علل عمده و خطرناک عفونت سیستم ادراری باشد. اگرچه در برخی مطالعات به عفونت با استافیلوککوس ساپروفیتیکوس پاتوژن (بیماریزا) در هردو جنس اشارهشده است، لیکن یافتههای مربوط به دیگر تحقیقات، بیانگر ابتلای تقریباً انحصاری دختران بالغ به این پاتوژن بخصوص پس از ازدواج است.
آهنگ جدید ناصر زینعلی به نام «الماس»
نوشته شده در شنبه 21 مرداد 1402
بازدید : 116
نویسنده : jaber36

متن آهنگ ناصر زینعلی الماس

من اگه خوردم زمین تو منو جمع کن
مثل بچه ها منو نوازشم کن
سر به زار رو شونه هام نفس بزن
که به صدای قلب تو بد عادتم چون
واسه تو دریا شدم که ساحلم شی
واسه تو شمع شدم پروانه ام شی
خودمو به هر دری واست زدم تا
قلب تو نشون رفتم مال منی شی
تو همش برو بیا قدم بزن جلو چشام
یا بهم بگو کجایی راهو چشم بسته بیام
نه نمیذارم کسی دیگه ازم دورت کنه
پاش بیفته سر عشق تو از اون دیوونه هام
وای چه حالی داریم امشب بیا باز تو دل شب بزنیم بیرون
خیره به چشای هم شیم صدای قلبامون باهم بشه میزون
مثل الماسه دوتا چشات ندیدم هیچ موقع نگات جایی پرت شه
هر کسی بد تورو بخواد نمیخوام از جلو چشای من رد شه

تو همش برو بیا قدم بزن جلو چشام
یا بهم بگو کجایی راهو چشم بسته بیام
نه نمیذارم کسی دیگه ازم دورت کنه
پاش بیفته سر عشق تو از اون دیوونه هام


https://musicdel.ir/single-tracks/272056/
ویژگی های یک چشم پزشک خوب چیست؟
نوشته شده در جمعه 20 مرداد 1402
بازدید : 14010
نویسنده : jaber36


خیلی ها وقتی به پزشک مراجعه می کنند فرقی نمی کند که چشم پزشک باشد یا پزشک دیگری، انتظار دارند که مشخص باشد. و در برخی موارد ساده و شاید هم سلیقه ای است. می توانیم در مورد برخی از ویژگی های یک چشم پزشک خوب در کلینیک هما صحبت کنیم، لطفا با ما همراه باشید.

علائم چشم پزشک به شرح زیر است.

1- برای گوش دادن به سخنان بیمار وقت بگذارید:

یک چشم پزشک خوب باید صبور باشد و سعی کند به حرف های شما گوش دهد تا بیماری شما را بر اساس اطلاعاتی که از شما دریافت می کند یا در نتیجه پاسخ های شما تجزیه و تحلیل کند و علائم و نشانه های بیماری را به درستی تشخیص دهد.

اگر به اپتومتریست مراجعه می کنید که نمی تواند به صحبت های کوتاه و مفید شما در مورد بیماری شما گوش دهد و به سرعت نسخه تجویز می کند، بهتر است اپتومتریست خود را عوض کنید.

چشم پزشک ممکن است مشغول باشد، اما وظیفه ذاتی یک چشم پزشک خوب ارزیابی بیمار است تا بیمار بتواند با خیال راحت در مورد مشکلات بیماری خود صحبت کند.

2- پاسخ به سوالات بیماران:

پاسخ به سوالات و نیازهای اطلاعاتی یکی از ویژگی های چشم پزشک خوب است، زیرا حق بیمار برای داشتن منابعی برای رفع نیازها و عدم قطعیت های مرتبط با بیماری خود اجتناب ناپذیر است. به همین دلیل، چشم پزشکان خوب به صورت آنلاین، تلفنی و تلفنی آگاه هستند. رو در رو یا به سوالات بیمار پاسخ دهید و از منشی آگاه استفاده کنید.

3- سهل انگاری بیماران:

اگر به چشم پزشک مراجعه می کنید و تفاوت بین اولین و دومین ویزیت خود را نمی دانید، باید در انتخاب خود تجدید نظر کنید، زیرا یک چشم پزشک خوب و وظیفه شناس سعی می کند اطلاعات و علائم شما را برای انتخاب جمع آوری کند. بهترین درمان برای شما است، به همین دلیل است که یک پزشک متخصص باید مشخصات بیماران جدید را ثبت کند و اطلاعات آنها را در رایانه ثبت کند تا با گذشت زمان از کارایی تشخیص و درمان بیماری کاسته نشود.

4-نحوه رفتار با بیماران:

چشم پزشک حاذق سعی می کند شرایط را در برخورد با بیماران با توجه به شرایط آنها تغییر دهد، مثلاً در برخورد با کودک سعی می کند با او ارتباط برقرار کند تا کودک برای بازگشت و ادامه درمان و میزان بهانه هایش جذب او شود. . یا در مقابل افراد مسن و کم حوصله با توجه به شرایط جسمی و رفتاری خود رفتار می کنند.

یک چشم پزشک خوب چه ویژگی هایی دارد؟

5- حسن خلق:

رفتار بد شایسته یک پزشک یا چشم پزشک خوب نیست. جای تعجب نیست که بیماران دوست ندارند هنگام توضیح بیماری های خود با رفتار بد چشم پزشکان مواجه شوند.

6- سطح علمی عالی:

سطح دانش علمی، کارایی تخصصی، استفاده از روش های جدید و به روز در زمینه چشم پزشکی، درمان بیماران با استفاده از بهترین دستگاه های موجود پارامتر دیگری برای انتخاب چشم پزشک خوب است.

7- به بیمار احترام بگذارید:

یکی از حقوق مسلم بیماران حفظ کرامت است.

8- رعایت نظم و وقت شناسی کار:

چشم پزشک خوب با اتلاف وقت حق بیماران را ضایع نمی کند.

9- دقت در کار و تشخیص دقیق بیماری ها:

بیمار ابزار و روشی برای ارزیابی اثرات داروها نیست و چشم پزشک خوب باید در تشخیص صحیح و به موقع این بیماری دقت زیادی داشته باشد.

10- حریم خصوصی و رازداری:

حفظ اطلاعات محرمانه و خصوصی بیماران الزامی است.

11- آنچه روشن است، آنچه باید گفته شود:

عبارت فوق یکی دیگر از شاخص ها و معیارهای انتخاب چشم پزشک خوب است چرا که یک چشم پزشک خوب می تواند نتایج درمان بیماران و نظرات آنها را تشخیص دهد و رضایت بیماران از نحوه تشخیص و درمان، افتخارآمیزترین و بزرگترین است. مهم. فاکتور چشم پزشک شهرت خوبی دارد.

کلینیک ویرا هما به سرپرستی دکتر منصور همایونی با عملکرد مفید، تشخیص صحیح بیماری ها و انتخاب روش درمانی مناسب برای بیماران صیانت از حقوق شماست.

ادامه نوشته: https://payju.ir/content/لیست-پزشکان-متخصص-چشم-شیراز
لینک های ردیابی و لینک های ردیابی جدید چیست؟
نوشته شده در چهار شنبه 28 تير 1402
بازدید : 147
نویسنده : jaber36Follow Link و New Follow Link چیست؟ این سوالی است که بسیاری از وب مسترها، حتی حرفه ای ها، دارند و ایده هایی در مورد داده هایی که در اینترنت پیدا کرده اند پیدا کرده اند و نقطه گیج کننده مشکل را برای آنها حل کرده اند. و من صحبت خواهم کرد. قبل از تو با من بمان

لینک چیست؟

پیوند به پیوند دادن صفحات داخلی و خارجی اشاره دارد که به آنها پیوند نیز گفته می شود. عملکرد پیوندها، همانطور که از نام آن پیداست، پیوند دادن صفحات داخلی است که مخاطب را به موضوعات مرتبط مرتبط یا مرتبط می کند. اهمیت لینک های داخلی و لینک های خارجی بسیار بالاست و موتورهای جستجو توجه زیادی به آن ها دارند. اهمیت این لینک ها، به ویژه آنهایی که خارج از وب سایت ها قرار می گیرند، اعتبار زیادی به وب سایت ها می بخشد.

خب، این لینک‌ها یک ویژگی دارند که یکی از زبان‌های HTML می‌تواند آن را REL، که مخفف رابطه است، به معنای نوع رابطه و وابستگی است.

چندین نوع REL در زبان برنامه نویسی وب Lynx وجود دارد که یکی از آنها FOLLOW و دیگری NO FOLLOW است و من قصد دارم این دو را به طور کامل برای شما توضیح دهم.

لینک را دنبال کنید

همانطور که از نام آن پیداست، به معنای قابل پیوند یا جستجو است، اکثر ما نوع حلقه را در موتورهای جستجو تعریف می کنیم، که اطلاعاتی در مورد رابطه ما با صفحه پیوند داده شده به ما می دهد، اگر پست در وب سایت شما از حلقه پیروی کند، این مفهوم درست است. صفحاتی که در سایت ما لینک شده اند اعتبار داده می شوند زیرا آن صفحه به ما لینک شده است و ما به صفحه هدف اعتبار می دهیم. آنها از ردیابی REL استفاده می کنند و در صورت ارائه لینک از وب سایت خود به دیگران، حتی اگر صفحه مورد نظر دارای لینک باشد، این لینک را به no-follow اضافه می کنند. من شخصا نظری در این مورد ندارم، اما من خودم در موقعیت های غیر مرتبط از ردیابی rel استفاده می کنم مانند ویکی پدیا

در اینجا سه ​​نمونه از لینک های فالو آورده شده است که اگر لینک را به این صورت تعریف کنیم لینک ما فالو محسوب می شود

حاشیه ها

متن های اولیه

متن Gämi

لینک فالو وجود ندارد

خب همانطور که در بالا گفتم لینک های فالو لینک هایی هستند که به صفحات غیر مرتبط هدایت می شوند، این نوع لینک برای سایت هایی استفاده می شود که وابستگی شما به آن صفحه کم است و تاکید می کنید که از سایت خود اعتبار دارید نباید به این صفحه برسد. اما تعریف اصلی این دسته پیوند این است که صفحه هدف هیچ ارتباطی با سایت شما ندارد و طبیعتاً موتورهای جستجو از لیست خارج می شوند.این آیتم وابسته اعتباری را منتقل نمی کند.

انکر متن

اتصالات دوفولوف

همانطور که همه دیدیم لینک های Dofoll در برخی از مقالات ذکر شده است به نظر من این دسته از لینک ها تعریف مشخصی ندارند و بهترین مثالی که می توان در این نوع ارتباطات به کار برد نشان دادن فروشنده است. باید خیار سبز و تعریف منطقی به ما بفروشه هیچ ربطی نداره جالبه بدونید اگه لینک لنگر در تگ تعریف کنیم و از rel=nofollow استفاده کنیم لینک -فالو نمیشه ولی اگر rel تعریف نشده یا عباراتی مانند Dofollow یا follov، پیوند یک دنباله تصادفی است و برای موتورهای جستجو، این سه لیست مترادف هستند.

(rel=noreferrer noopener)

گاهی اوقات در کدهای وردپرس و تگ های HTML دیده اید که rel در تگی به نام noopener تعریف شده است. این rel هیچ رابطه ای شبیه به سئو یا nofollow rel ندارد و می توان گفت با کلیک روی لینک این هدف مشخص می شود. شما از ویژگی new tab یا blank_ استفاده نکرده اید و گاهی اوقات عنوان rel=”noreferrer” در وردپرس دیده می شود که برای افزایش امنیت کاربر استفاده می شود و با دستور زیر نشان داده می شود. مثال زیر را در نظر بگیرید.

Ankertext

دستور این تگ این است. لینک مثال ما به یک سایت Nofollow پیوند داده شده است و زمانی که کاربر روی این لینک کلیک کند، در یک تب جدید باز می شود. حال اگر هدف نصب نشده باشد، گزینه Noopener خواهد بود. پس از اضافه شدن خروجی به این کد، Noopener کار نمی کند. هیچ ویژگی SEO یا صفحه پیوند ندارد و فقط یک دستور است که نحوه واکنش پیوند را پس از کلیک کردن مشخص می کند. هر جفت نشان دهنده یک ارتباط و یک پاسخ است. rel استفاده می شود اما rel یک دستور do not follow یا follow است که به جستجوگرهای گوگل می دهید و به بینگ می دهید و این قابلیت برای کاربر و مخاطب شماست.

در این مقاله می خواهم شما را با دو موضوع مهم آشنا کنم: دنبال کردن و دنبال نکنید، امیدوارم این مقاله برای شما مفید باشد.

ادامه پست: https://blogten.ir/link-foll-nofoll/
بیوگرافی حسین سلیمانی بازیگر و همسرش
نوشته شده در شنبه 17 تير 1402
بازدید : 149
نویسنده : jaber36

بیوگرافی حسین سلیمانی بازیگر و همسرش را به همراه سوابق هنری و تصاویر شخصی و اینستاگرام + آیا او با زنده یاد علی سلیمانی نسبت دارد را در این بخش از مجله جوان ایرانی بخوانید با ما همراه باشید.

بیوگرافی حسین سلیمانی بازیگر و همسرش
حسین سلیمانی متولد 30 شهریور 1363 در تهران، بازیگر است وی دانشجوی انصرافی رشته شیمی است، دبیرستان ریاضی فیزیک خوانده و در کنکور رتبه 26 آورده بود،

بیوگرافی حسینی سلیمانی بازیگر

حسین چگونه بازیگر شد؟
وقتی تنها 14 ساله داشت با فیلم مهر مادری وارد عرصه بازیگری شد، در مورد نحوی انتخاب خود برای این فیلم می گوید : مثل همه خردسالانی که علاقمند به بازی در آن فیلم بودند تست دادم و از بین سه هزار داوطلب قرعه به نام من درآمد و توانستم با همراهی و راهنمایی های کمال تبریزی و فاطمه معتمدآریا کاراکترم را آن طور که کارگردان می خواست بازی کنم.

من کارم را با تلویزیون شروع کردم و مدیون تلویزیون هستم ، قبل از اتمام درسم و ورود به دانشگاه بیش از ۵۰ کار سینمایی و سریال بازی کردم و نقش هایی که ایفا کردم در ژانرهای مختلف ام اس کمدی پلیسی اجتماعی بوده است که مورد توجه مخاطبین و بینندگان قرار گرفته است

بیوگرافی حسینی سلیمانی بازیگرجوان ایرانی (irjavan.com)

مجموعه آثار هنری
وی تاکنون در فیلم ها و سریال هایی چون نهنگ عنبر یک ، دربست ، هاری ، تاول ، رد کارپت ، فراری، مارمولک ، پایان خدمت …و سریال رهایی ، همسایه ها ، چرخ و فلک ، آقا و خانم سنگی ، شاهگوش و پنج کیلومتر تا بهشت ….ایفای نقش کرده است

او علاوه بر بازیگری در زمینه‌های دستیاری کارگردانی، مجری طرح، بازیگردان، عکاسی، ساخت فیلم کوتاه ,و ترانه‌سرایی نیز فعالیت دارد.

بیوگرافی حسینی سلیمانی بازیگر

ازدواج و همسر
وی مجرد است و هنوز ازدواج نکرده است.

نسبت فامیلی با زنده یاد علی سلیمانی
بسیازی از رسانه ها از این دو به عنوان برادر اد کرده اند همانطو که ایشان در صفحه رسمی خود بیان در پی درگذشت علی بیان داشته است خداحافظ براد چه جاها که باهم نرفتیم.

بیوگرافی حسین سلیمانی

اینستاگرام حسین سلیمانی بازیگر
شما نیز می توانید برای دنبال کردن حسین سلیمانی در اینستاگرام از طریق آیدی hosseinsoleimaniدنبال کنید.

https://irjavan.com/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1/
آهنگ جدید مهراد جم به نام تو دلم انبار باروته
نوشته شده در پنج شنبه 8 تير 1402
بازدید : 149
نویسنده : jaber36

متن آهنگ تو دلم انبار باروته مهراد جم


آسمون بی تو نداره نور …♪
خونمون تاریک: و سوت و کور …♪
من پی تو تو تو: تو مال اون
شد یه ضدحال: این عشقمون …♪
تو دلم انبار :باروته
هرجا نگاه: میکنم دوده …♪

 آهنگ جدید مهراد جم به نام تو دلم انبار باروته
آهنگ جدید میلاد بابایی به نام «مگه من مردم»
نوشته شده در چهار شنبه 27 ارديبهشت 1402
بازدید : 186
نویسنده : jaber36

متن آهنگ میلاد بابایی مگه من مردم

همه جا پشت سرم حرف زدی

کاری کردی سنگ روی یخ شم

ولی عشق اینجا چیزا حالیش نیست

اگه برگردی تورو میبخشم

شنیدم که این روزا دلتنگی

اشک از نگاه تو آروم میچکه

هنوزم میتونی روم حساب کنی

عشق این حرفا حالیش نمیشه که

مگه من مُردم که چشمای قشنگ تو ابری شه؟

قلب من خونته هیچ کجا خونه ی آدم نمیشه

مگه من مُردم که چشمای قشنگ تو ابری شه

قلب من خونته هیچ کجا خونه ی آدم نمیشه

اگه برگردی میخشم تورو

خیلی عاشق تر از اونم که

بهت بگم برو

من به روت نمیارم با من چی کارا کردی

مث روز اولم با تو اگه برگردی

مگه من مُردم که چشمای قشنگ تو ابری شه؟

قلب من خونته هیچ کجا خونه ی آدم نمیشه

مگه من مُردم که چشمای قشنگ تو ابری شه

قلب من خونته هیچ کجا خونه ی آدم نمیشه

 

https://musicdel.ir/single-tracks/143358/
بازدید : 214
نویسنده : jaber36

خواص لیمو ترش چیست؟ لیمو ترش میوه‌ای زمستانی است که می‌توانید آن را در انواع سبز و زرد تهیه کنید. این میوه پرخاصیت برای بیماری‌های مختلفی مانند روماتیسم، چاقی، سرماخوردگی، آفتاب سوختگی، مالاریا، التهاب، نفخ و غیره مفید است. شما می‌توانید از لیست بلندی از خواص آن در بخش‌های مختلف بدن استفاده کنید. اگر با این موارد آشنا نیستید، در این قسمت همراه ما باشید تا به صورت کامل نگاهی به خواص لیمو ترش و معرفی آن داشته باشیم.

 

خواص لیمو ترش سبز
لیمو ترش، میوه‌ای زردرنگ و پرخاصیت که ما همواره آن را در فصل پاییز و زمستان، به خصوص موقع سرماخوردگی بیشتر استفاده می‌کنیم. این میوه که با عنوان Lemon یا Lime به ترتیب به معنای لیمو ترش‌های بزرگ زردرنگ و نیز لیموترش‌های سبزرنگ کوچک شناخته می‌شود، طبع سرد و خشکی دارد و لازم است به این نکته توجه کنید.

در ابتدا به صورت گذرا چند مورد از خواص لیمو ترش سبز را برای شما بازگو می‌کنیم که عبارت است از:جوان ایرانی (irjavan.com)

منبع خوب آنتی اکسیدان: با توجه به این خاصیت، شما می‌توانید با مصرف لیمو ترش به صورت آبمیوه و یا سالم، از سلول‌های بدن خود در مقابل مولکول‌های رادیکال آزاد دفاع نمایید. در واقع این نوع مولکول‌ها می‌توانند در حالتی که به میزان زیادی ایجاد شوند، به شما آسیب زده و منجر به مشکلاتی مانند بیماری قلبی، دیابت، سرطان‌های مختلف شوند.
تقویت ایمنی بدن: این میوه سرشار از مواد مغذی است از جمله ویتامین C است که می‌تواند در تقویت سیستم ایمنی بدن شما کمکتان کند. در واقع با افزایش تولید گلبول‌های سفید، شما می‌توانید از بدن خود در مقابل بیماری‌ها و عفونت‌هایی که ایجاد خواهند شد، محافظت نمایید.
تقویت سلامت پوست: استفاده از خواص لیمو ترش می‌تواند موجب سلامتی و تقویت پوست شود. در این حالت برای بررسی این مورد می‌توان چند نکته را ذکر کرد. اول آنکه به دلیل داشتن ویتامین C می‌تواند در ساخت کلاژن استفاده شود. کلاژن در واقع یک پروتئین است که می‌تواند به بافت پوست شما کمک کند تا تقویت شده و محکم شود. به استناد از یک مطالعه می‌توان بیان کرد که مصرف این نوع مواد حاوی ویتامین سی می‌تواند از چین و چروک و خشکی پوست شما با افزایش طول سن جلوگیری نماید.
کاهش خطر بیماری قلبی، جلوگیری از سنگ کلیه، افزایش جذب آهن، کاهش خطر ابتلا به سرطان‌های خاص و غیره از دیگر موارد خواص لیمو ترش سبز می‌باشد. در ادامه برای بررسی بیشتر این میوه با ما همراه باشید.

 

بهترین زمان مصرف لیمو ترش
برای بهره‌مندی از خواصی که برای لیموترش بیان شده است، می‌توان بهترین زمان مصرف آن را بعد از خوردن غذا دانست. اما علت این توصیه چیست؟ در واقع یکی از خواصی که برای لیمو ترش می‌توان مثال زد، جلوگیری از سوء هاضمه است. در این حالت لیمو ترش می‌تواند به باکتری‌ها حمله کند. ایجاد مشکلاتی که در اثر سوء هاضمه ایجاد می‌شود، می‌تواند به علت باقی ماندن قسمت‌های اضافی در بخشی از روده بزرگ باشد که می‌توان از آن با مصرف میوه جلوگیری نمود.

همچنین از دیگر خواص مصرف میوه بعد از غذا را می‌توان رفع سموم در پوست و کلیه دانست که می‌تواند به قسمت‌های مختلف بدن انسان‌ها کمک نماید. شما می‌توانید برای رفع مشکلات چربی ناشی از غذا، یک عدد لیمو ترش را پس از خوردن غذای چرب مصرف نماید.

 

لیمو ترش را با چی بخوریم؟
برای پاسخ به این پرسش می‌توان به دو لیست اشاره کرد که اولین مورد موادی هستند که می‌توان آن‌ها را به عنوان مواد سازگار با لیمو ترش بیان کرد:

نان، سیب زمینی، بلوط، ارزن، برنج، گندم، لپه، سرکه، نان شیرینی، لوبیا، عدس، خرما، انجیر، نخود، باقلا، ماکارانی، گوجه فرنگی.
همچنین لیست موادی که می‌تواند به همراه لیموترش سازگار باشد به شرح زیر است:

مایع نباتی، گردو، زیتون، فندق، نارگیل، هویج، بادام زمینی، سیب زمینی ترشی، شلغم فرنگی، لیمو با چغندر، کلم، پیاز، تره فرنگی، کرفس، سالاد کاهو، کلم بروکسل، شاهی، سیر، ترب، بادنجان، رازیان، فلفل، مارچوبه، تخم مرغ، کلم قمری، پنیر، کدو سبز.
همچنین در کنار خواص لیمو ترش، یکی از سوالات متداولی که در این حوزه بیان می‌شود آن است که آیا لیموترش به همراه چای مناسب است یا خیر؟ در این خصوص باید بدانید که مصرف چای و لیمو می‌تواند مفید بوده و باعث خواص ضد سرطانی، آنتی اکسیدانی، افزایش سوخت و ساز، سوزاندن کالری بیشتر و غیره باشد. اما توجه کنید که مصرف بیش از یک لیوان از این ترکیب به خصوص در زمانی که معده خالی است، مشکل بوده و مضرات زیادی برای شما خواهد داشت. از جمله مضرات مصرف بیش از حد آن هم باید به سقط جنین، خطر برای نوزاد در دوره شیردهی، پوسیدگی دندان‌ها، پوکی استخوان، آفت دهان و غیره اشاره کرد. تا انتهای این مقاله همراه ما باشید تا در کنار بیان خواص لیمو ترش، به بررسی عوارض و ضررهای آن هم بپردازیم.

 

خواص لیمو ترش و عسل
حال در مورد خواص لیمو ترش به همراه یکی از بهترین مواد طبیعی یعنی عسل هم باید گفت:

جلوگیری از رسوبات چربی: شما می‌توانید از طریق مصرف این ماده، به کاهش وزن خود کمک کنید. در این حالت افرادی که مستعد مشکل اضافه وزن هستند می‌توانند از دیابت، فشار خون بالا، کیسه صفرا نیز با جلوگیری از افزایش وزن، پرهیز کنند.
کاهش کلسترول: شما می‌توانید با ترکیب عسل اضافه شده، از چربی رسوب شده یعنی کلسترول در بدن خود جلوگیری کنید.
مفید برای پوست: استفاده از این ترکیب آبلیمو و عسل می‌تواند در ایجاد یک پوست شفاف، تولید کلاژن به شما کمک کند.
افزایش انرژی: شما می‌توانید در هنگام صبح با نوشیدن ترکیب این مواد با یکدیگر، یک انرژی‌زای فوری آماده کنید و از یکطرف با افزایش سوخت و ساز ناشی از لیمو ترش و از طرف دیگر با قند‌های طبیعی و ساده فروکتوز و گلوکز در عسل از خواص انرژی‌زای عسل به همراه خواص لیمو ترش بهره ببرید.
خواص لیمو ترش با پوست در آب جوش
استفاده از لیمو ترش به همراه پوست نیز مزایای خاصی دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم. برای گرفتن تلخی پوست لیمو ترش می‌توانید آن را در آب جوش قرار دهید. در این حالت بایستی مواد میانی در لیمو ترش خالی شده و زمانی که آب جوش آمد پوست لیمو ترش در آن اضافه گردد. حال بایستی با آب سرد بعد از گذشت 5 دقیقه آبکش شده و 2 مرتبه انجام شود تا به صورت کامل این عمل انجام شود. حال کافیست پوست لیمو ترش را بر روی یک پارچه تمیز قرار دهید. استفاده از نمک هم برای آنکه سریع‌تر خشک شده و یا خراب نشود، توصیه شده است.

 

در مورد خواص لیمو ترش با پوست آن باید گفت:

ویتامین‌هایی که در پوست لیمو وجود دارد به میزان 5 – 10 برابر بیشتر از ویتامین آب لیمو است و استفاده از ان هم می‌تواند به شما کمک کند تا سم‌هایی که در بدن هستند برطرف گردد. از این رو این عقیده که استفاده از پوست لیمو مفید نیست، یک اشتباه است.
شما می‌توانید برای غذا و یا برای محصولات بهداشتی و پاکیزگی خانه نیز از این ماده استفاده کنید.
شما می‌توانید از پوست آن برای موارد مختلفی اعم از انواع غذا، کیک، شیرینی و یا سس هم استفاده کنید که منجر به طعم دار شدن آن می‌گردد.
دمنوش این ماده هم می‌تواند کمک کند تا بتوانید از آن برای درمان سریع‌تر سرماخوردگی استفاده کنید.
شما می‌توانید از تفاله این میوه هم استفاده کنید و برای تغذیه دام‌ها استفاده نمایید که می‌تواند برای آنها ویتامین و مزه بهتری را ارائه نماید.
از دیگر مواردی که می‌توان در مورد خواص لیمو ترش و پوست آن بیان کرد، وجود میزان زیادی از لیمونین و نیز سالوسترول است که برای جلوگیری از سرطان موثر هستند.
همچنین این ماده می‌تواند با داشتن بیوفلاونوییدها که در مرکبات هستند برای جلوگیری از استرس استفاده شود.

خواص لیمو ترش برای کبد
ترکیبات موجود در لیمو می‌تواند به بدن در قسمت کبد کمک کند تا بتواند وظایف و بازدهی کارکرد خود را افزایش داده و بهبود بخشد. مورد دیگر از خواص لیمو ترش برای کبد آن است که می‌توانید از ان برای بهبود فیلتر کردن سموم از بدن استفاده کنید. این کار باعث می‌شود تا تولید صفرا در کبد افزایش یابد و از طرف دیگر در این حالت با وجود فلاونوئیدهای مرکبات موجود در لیمو می‌توانید به کمک آن آسیب‌های وارد شده از سموم را کاهش داده و از بدن در مقابل این موارد محافظت نمایید. آب لیمو به خودی خود ممکن است یک عامل سم زدایی نباشد اما می‌تواند کمک زیادی به پاکسازی طبیعی بدن شما کند.

یکی دیگر از موادی که می‌تواند سبب حافظت از کبد شود و در لیمو ترش نیز وجود دارد، هسپریدین است که به کمک آن می‌توانید از کبد خود بهتر مراقبت نمایید.

 

خواص لیمو ترش برای مردان
در قسمت خواص لیمو ترش خاص برای مردان نیز می‌توان مثال‌هایی را بیان کرد که به شرح زیر می‌باشد:

شما می‌توانید از این ماده برای بهبود کیفیت اسپرم خود استفاده کنید.
استفاده از این ماده به سبب داشتن ویتامین سی در بهبود کیفیت باروری برای مردان موثر و مفید است.
از دیگر خواص آن برای مردان و زنان نیز می‌توان گفت:

شما می‌توانید به عنوان یک ماده ادرار آور از آن استفاده کنید که در این صورت به شما کمک می‌کند تا رسوب کبد و کلیه‌ها کاهش یابد.
استفاده از این ماده سبب می‌شود تا اسهال خونی و اسهال در شما برطرف شده و در این حالت لازم است تا آن را با آب خالص مصرف نمایید.
همچنین با مشورت پزشک می‌توانید از این ماده برای درمان مشکل یرقان استفاده نمایید.
استفاده از این ماده می‌تواند در تقویت جدار معده و روده‌ها به شما کمک نماید.
شما می‌توانید در هنگام کم اشتهایی با توصیه پزشکان از این ماده استفاده کنید که در این حالت کمک می‌کند تا دستگاه هاضمه در شما تقویت گردد.
استفاده از خواص لیمو ترش برای برطرف نمودن تشنگی به خصوص در تابستان بسیار موثر و کاربردی خواهد بود که در این حالت می‌توانید آن را برای افزایش قوت و بیشتر شدن خواص، به همراه عسل نیز میل کنید و در آرامش اعصاب و روان خود نیز از آن بهره ببرید.
استفاده از این ماده می‌تواند کمک کند تا بتوانید از آن برای درمان بی خوابی و یا مواردی مانند احتلام‌های متداوم و غیر اختیاری و معالجه آنها استفاده نمایید.

خواص لیمو ترش برای لاغری
خواص لیمو ترش در بحث لاغری می‌تواند به شما بیشتر در قسمت کنترل وزن کمک کند که یک روش بسیاری کاربری و موثر خواهد بود. علت این مورد از خواص لیمو ترش را می‌توان در چند نظریه بیان کرد:

فیبر پکتین محلول موجود در این ماده در معده شما منبسط می‌شود و به شما کمک می‌کند برای مدت طولانی‌تری احساس سیری کنید.
ترکیبات گیاهی موجود در لیمو می‌تواند به کاهش وزن کمک کند. تحقیقات نشان می‌دهد که ترکیبات گیاهی موجود در عصاره لیمو می‌توانند به روش‌های مختلفی از افزایش وزن جلوگیری یا آن را کاهش دهد.
جالب است به این آزمایش هم اشاره کنیم که پلی فنول استخراج شده از این میوه نیز در رژیم غذایی موش‌ها قرار داده شد و نتیجه آن نشان داد که وزن و چربی بدن این موش‌ها نسبت به بقیه کمتر است.

 


خوردن آبلیمو ناشتا برای لاغری
در خصوص خوردن آبلیمو ناشتا برای لاغری می‌توان به ترتیب گفت:

نوشیدنی لیمو یا آب لیمو اگر با معده خالی مصرف شود به پاکسازی کبد کمک می‌کند و منجر می‌شود تا هضم سالم غذا و جلوگیری از نفخ میسر شود.
اجابت مزاج آزادانه با مصرف این نوشیدنی اتفاق می‌افتد و بدن را کاملا سم زدایی می‌نماید. این باعث می‌شود تا بدن شما از بیماری‌های مختلفی حفظ گردد.
استفاده از آن در صبح زود با معده خالی توصیه شده است.
شما می‌توانید از طریق مصرف این ماده به روند هضم غذای خود کمک کنید و تعداد دفع در روده بیشتر و آزادتر می‌گردد.
یکی از نکات دیگری که در این زمینه گفته شده، آن است آب لیمو فاقد پکتین است و نوشیدنی‌های آبلیمو به همان شکل سیری را افزایش نمی‌دهند. همچنین در برخی دیگر از موارد توصیه شده در رابطه با خواص لیمو ترش نیز بیان شده است که نوشیدن آب گرم با لیمو به کاهش وزن کمک می‌کند.

 

خواص لیمو ترش خشک شده
استفاده از لیمو ترش می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام شود. چه در حالت معمولی و خوردن محتوای آن، چه در حالت آبمیوه، چه در حالت ترکیب گوشت آن با آب خالی که مزایای خوبی دارد و می‌توان با مصرف آن با عسل و آب ولرم از خواص بسیاری بهره‌مند شد، چه در حالت پوست آن و نیز در حالت خشک شده، مزایا و خواص بسیاری می‌توان ذکر نمود. از جمله خواص لیمو ترش خشک شده در این حالت می‌توان گفت:

تقویت سیستم ایمنی بدن: در واقع مهم‌ترین خاصیت استفاده از لیمو ترش را می‌توان تقویت سیستم ایمنی بدن دانست که می‌تواند در جلوگیری از سرطان و نیز مشکلات به شما کمک نماید. استفاده از لیمو ترش خشک شده می‌تواند به شما کمک کند تا با داشتن ویتامین C سرشاری که دارد، نیاز شما را به برطرف کند.
هضم غذا: شما می‌توانید از آن برای هضم کردن راحت‌تر غذا استفاده کنید که در این حالت این ماده می‌تواند سوزش دل را رفع کند.
رفع مشکلات: استفاده از آن در کنار مصرف آب جوش به شما در رفع نفخ معده و نیز دل درد کمک کند.
رفع سرماخوردگی: با تقویت سیستم ایمنی بدن شما می‌توانید به راحتی از خواص آن برای درمان سرماخوردگی استفاده نمایید.
دفع سموم: استفاده از لیمو ترش و حتی خشک شده آن از جمله عوامل تقویت کننده برای کسانی است که می‌خواهند برای سم زدایی بدن خود استفاده کنند که در این حالت می‌توانید از بروز التهاب و افزایش آن جلوگیری نمایید.
از دیگر مواردی که می‌توان در خواص لیمو ترش خشک شده بیان کرد، بایستی به تقویت دستگاه گوارش، تقویت معده، تقویت معده با فیبر محلول، انتقال آسان مواد غذایی در روده، تقویت سیستم گوارشی و غیره اشاره نمود.

 

 

خواص لیمو ترش برای کلیه
ماده اسید سیتریک به مقدار زیادی در لیمو یافت می‌شود و از آن می‌توانید در پیشگیری از ایجاد سنگ کلیه استفاده کنید. برخی از مطالعات نشان داده‌اند که آب لیمو و لیموناد قادر خواهند بود تا در جلوگیری از سنگ کلیه خواص بسیار موثری را داشته باشند. این مزیت و خاصیت به علت آن است که اسید سیتریک کمک می‌کند تا بتوانید برای رقیق نمودن ادرار خود اقدام کنید و سیترات آن به کاهش خطر ابتلا به سنگ کلیه کمک خواهد کرد. البته تحقیقات در این زمینه به صورت کامل و کافی نیست.

بنابراین شما می‌توانید در جلوگیری از مشکلاتی از جمله بیماری‌های قلبی، سرطان، مشکلات کم خونی و تشکیل سنگ کلیه از این ماده استفاده نمایید.

خواص لیمو ترش در بارداری
از جمله خواصی که برای این میوه در دوره بارداری برای زنان می‌توان بیان کرد، بایستی گفت:

کم آبی: شما می‌توانید با مصرف آن از کم آبی بدن خود جلوگیری نمایید که در این حالت نیازی نیست تا نوشیدنی‌های کالری بالا را که می‌تواند خطر فشار خون و دیابت را در دوره بارداری برای شما ایجاد کنند، مصرف نمایید.
مشکل سردرد: استفاده از این ماده به شما کمک می‌کند تا از سردرد و سرگیجه جلوگیری نمایید.
تورم پا: شما می‌توانید به کمک مصرف لیمو ترش، در درمان معضل تورم پا که گهگاهی در دوره بارداری ایجاد می‌شود، کمک بگیرید.
مشکل بیماری صبحگاهی: شما می‌توانید از لیمو برای رفع مشکل بیماری صبحگاهی، تهوع و استفراغ، جلوگیری از جمع شدن خلط، افزایش جریان صفرا کمک بگیرید. البته در حالتی که تهوع شدید است، بایستی مستقیما به پزشک مراجعه نمایید.
یبوست: استفاده از لیمو به عنوان یک ماده غذایی ضدباکتری کمک می‌کند تا از مشکلاتی مانند هضم غذا، نفخ دوران بارداری و سوء هاضمه جلوگیری شود.
گرما زدگی: استفاده از لیمو برای رفع مشکل گرمازدگی کمک می‌کند تا بتوانید برای کاهش دمای بدن خود اقدام نمایید.

همچنین دیگر موارد و مزیت‌های استفاده از لیمو ترش عبارتند از:

تنظیم فشار خون
سلامت استخوان‌های جنین
آنتی اکسیدانی مناسب
کمک و سهل کردن در روند زایمان طبیعی
مبارزه با عفونت
بهبود هضم غذا
توجه کنید که مصرف این ماده همراه با مشکلات هم است که سعی می‌کنیم در انتهای مقاله به بررسی آنها بپردازیم.

 

خواص لیمو ترش برای پوست صورت

استفاده از لیمو ترش برای تقویت پوست کاربرد دارد. در این خصوص باید گفت:

یکی از موارد استفاده از لیمو ترش را می توان در کاهش برآمدی و پف چشم دانست که می‌تواند در اثر کم خوابی یا خستگی باشد.
غنی بودن ویتامین سی در این ماده عاملی است که سبب خواهد شد تا شما بتوانید از آن در رفع تیرگی و کبودی در قسمت زیر چشمان خود استفاده کنید.
استفاده از این ویتامین منجر می‌شود تا خاصیت ضدپیری و رفع چین و چروک آن با گذر زمان برای شما نمایان شود. در این حالت شما می‌توانید از یک خمیر با ترکیب آب لیمو و روغن بادام و مقدار عسل استفاده کنید تا به عنوان ماسک صورت به مدت 20 – 15 دقیقه بر روی پوست صورت شما استفاده شود.
کاهش آکنه از دیگر خواص لیمو ترش است که می‌تواند با توجه به حالت ضد باکتری آن موثر باشد.
ترکیب اسید سیتریک این ماده در کنار آب به شما کمک می‌کند تا بتوانید در داشتن یک پوست صاف به خوبی عمل کنید.

 

 

آیا لیمو ترش پوست را سفید می‌کند؟
استفاده از لیمو ترش به شما کمک می‌کند تا در برخی از قسمت‌ها مانند اطراف آرنج برای روشن کردن پوست خود اقدام کنید. در این حالت است که شما می‌توانید در حد 15 دقیقه، نصف لیمو را بر روی آرنج خود قرار دهید.

وجود موادی مانند اسید مالیک در لیمو ترش به شما کمک خواهد کرد تا از مشکل کدر شدن پوست و استفاده از کرم‌های نامناسب در امان بمانید. استفاده از ترکیب سفیده تخم مرغ و نیز بادام و لیمو برای روشن کردن پوست بسیار موثر است (ترکیب به صورت خمیری) که به مدت 20 دقیقه در شب بر روی صورتتان گذاشته می‌شود.

لیموترش برای جوش صورت
استفاده از لیمو ترش برای تقویت و بهبود پوست موثر است. در حالتی که می‌خواهید از این خواص برای جوش صورت استفاده نمایید، کافیست آب آن را بر روی صورت اعمال کرده و صبح به همراه آب ولرم صورت خود را بشویید. این کار را به مدت 1 هفته انجام دهید.

ماسک لیمو ترش
برخی از ماسک‌هایی که می‌توانید از لیمو ترش برای ایجاد آن استفاده کنید را بیان کردیم. 2 ماسک خانگی دیگر را نیز به شما معرفی می‌کنیم که برای بهره‌مندی از خواص آن می‌توانید استفاده کنید:

ماسک لیموترش و عسل: استفاده از عسل می‌تواند به شما کمک کند تا خاصیت مرطوب کنندگی را نیز در کنار مزیت‌های لیموترش برای پوست خود بدست آورید. شما می توانید از ترکیب این دو ماده به مدت دو الی سه هفته استفاده کنید تا پوست شما صاف و شفاف شود. برای ایجاد این ماسک بایستی 1 کاسه را با آب لیمو ترش پر کرده، آن را با آب رقیق نموده، حال عسل را اضافه کرده و ترکیب را به آن اضافه کنید. سپس می‌توانید به مدت 15 – 20 دقیقه آن را بر روی پوست خود استفاده نمایید.
ماسک لیموترش و تخم مرغ: از این ماسک که لایه بردار هم می‌باشد، می‌توانید برای حذف سلول‌های مرده پوست استفاده کنید و در کنار آن، تخم مرغ هم می‌تواند به خاصیت درخشندگی پوست بیفزاید. در این حالت کافیست 1 قاشق غذاخوری آب را به همراه تخم مرغ (1 عدد) و شکر قهوه‌ای (2 قاشق) یا سفید ترکیب نموده و آن را به مدت 5 دقیقه اسکراب نمایید. پس از آنکه ده دقیقه رد شد، می توانید صورت خود را با آب ولرم بشویید.

 

 

مضرات لیمو ترش
استفاده از لیمو همانند غالب مواد می‌تواند در صورت افراد مضر باشد. در این خصوص چند مورد را در ادامه به شما بیان می‌کنیم که حتما آنها را در مصرف لیمو ترش در نظر بگیرید.

مضرات آبلیمو برای پوست صورت
یکی از مضراتی که در کنار خواص لیمو ترش برای صورت بیان شد، ایجاد آفتاب سوختگی است که وجود آبلیمو در روی پوست می‌تواند در حالتی که فرد زیر نور آفتاب باشد، منجر به تاول و نیز لکه‌های سیاه گردد. این مورد همچنین به نام فیتوفوتودرماتایتیس شناخته می‌شود.

 

مضرات لیمو ترش برای قلب
مورد خاصی در زمینه ضرر لیمو ترش برای قلب ذکر نشده است. توجه کنید که وجود ویتامین C در لیمو ترش سبب افزایش جذب آهن در بدن می‌شود. اما از سوی دیگر آهن اضافی می‌تواند به اندام‌های داخلی آسیب برساند و مشکلاتی مانند ضعف، خستگی، سطح قند بالا و رنگدانه‌های پوست را ایجاد کند. بنابراین کسانی که مشکل کم آهنی دارند، مصرف آن پیشنهاد عالی اما برای کسانی که آهن بالایی دارند، توصیه نمی‌شود.

مضرات لیمو ترش برای دیابت
استفاده از لیموترش می‌تواند قند خون را تغییر دهد. علت این امر وجود گلوکز و فروکتوز است. استفاده از این ماده در صورتی که در آن زیاده روی نشود، برای افرادی که دچار دیابت هستند مشکلی ندارد. حتما در مصرف این ماده با توجه به سطح بیماری از پزشک خود مشورت بگیرید.

 

مضرات لیمو ترش برای دندان
لیمو دارای مقدار زیادی اسید است؛ بنابراین باید توجه کنید مصرف میزان اضافی از آب لیموی می‌تواند باعث حل شدن مینا یا لایه بیرونی دندان شود و منجر به حذف مواد معدنی گردد. طبق گفته انجمن دندانپزشکی آمریکا، ابتلا به فرسایش دندان‌، این اعضای مهم دهان را در طول یک دوره مستعد پوسیدگی قرار می‌دهد که در حالت‌های شدید منجر به حساسیت و درد خواهد شد. شما می توانید اثر این ماده را همانند استفاده از آب سرد در نظر بگیرید.

راهکاری که برای عدم مواجهه با این مورد استفاده می‌شود آن است که سطح تماس آب لیمو ترش را با دندان ها به حداقل برسانید. همچنین باید از مسواک زدن دندان‌های خود بلافاصله پس از مصرف آب لیمو خودداری کنید. در عوض، سعی کنید مقدار زیادی آب معمولی همراه با آب لیمو میل نمایید که این کار احتمال داشتن حساسیت را کاهش می‌دهد.

 

خواص لیمو ترش برای پوست + کبد + لاغری: عوارض آن چیست؟
بازدید : 219
نویسنده : jaber36

متن آهنگ حرفی ندارم وقتی آروم کنارم نشستی امین بانی

 

حرفی ندارم وقتی!♫!
آروم کنارم نشستی!♫!
جوری بهت زل میزنم!♫!
که از نگاهم میترسی!♫!

https://musicdel.ir/single-tracks/94340/
بازدید : 602
نویسنده : jaber36

مدیر عامل صنایع شیر ایران گفت: احتمال دارد دولت برای حمایت از دهک های پایین و اقشار آسیب پذیر جامعه بن کارتی توزیع کند تا این افراد بتوانند فرآورده های لبنی را بعد از حذف ارز کالاهای اساسی خریداری کنند اما هنوز صحبت و قرادادی منعقد نشده است.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، عبدالله قدوسی مدیرعامل صنایع شیر ایران امروز در حاشیه گردهمایی سراسری شورای اسلامی کار این مجموعه گفت: با حذف ارز 4200 تومانی قیمت شیرخام افزایش یابد که این ماده اولیه 60تا70 درصد هزینه های تولید فرآورده های لبنی را تشکیل می دهد. با افزایش قیمت شیرخام پیش بینی می شود که قیمت محصولات لبنی نیز افزایش یابد.

وی افزود: دولت برای آسیب نزدن به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تمهیداتی را در نظر گرفته است تا اقشارپذیر، امکان تداوم مصرف محصولات لبنی را داشته باشند و تولیدکنندگان نیز از طریق دریافت مشوق های صادراتی  بتوانند مازاد مصرف را به بازار ههای خارجی صادر کنند.

مدیرعامل صنایع شیر ایران ادامه داد: گرانی لبنیات به طور قطعی روی سرانه مصرف این محصولات اثر می گذارد که دولت رای رفع مشکل طرح هایی مانند توزیع شیر در مدارس و کارت توزیع لبنیات، نیاز اقشار ضعیف و دهک های پایین جامعه را تامین کند.

 

 
بازدید : 300
نویسنده : jaber36

رئیس کمیسیون صنایع اتقا بازرگنی: رویکرد دولت سیزدهم در بخش صادرات مثبت و خوب است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایرنا، علیرضا کلاهی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد با توجه به ابلاغ قانون لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه خام، سالانه 10تا15 میلیارد دلار درآمد برای دولت از این بخش حاصل خواهد شد.

وی در ادامه افزود:اکنون برای بررسی بیشتر عملکرد دولت سیزدهم در بخش صادرات کمی زود است اما رویکردی که دارند مثبت است.

قانون لغو معافیت مالی صادرات مواد اولیه خام و نیمه خام در کشور ابلاغ و در دستور کار قرار گرفته، این در حالی است که شاهد هستیم که برخی مواد از جمله شمش فولاد، مس، متانول و اوره از فهرست این مواد خارج شده اند

شمش فولاد و شمش مس مواد اولیه خام محسوب می شود و از متانول و اوره نیز می توان محصولات با ارزش افزوده بیشتری تولید کرد و مواد نیمه خام هستند اما با کمال تعجب از فهرست لغو مالیا حذف شده اند.

اگر این قانون به طور کامل اجرایی شود واز همه صادرکنندگان مواد اولیه خام و نیمه خام، مالیات اخذ شود، سالانه 10تا15 میلیارد دلار درآمد برای دولت از این بخش حاصل خواهد شد. می توان این درآمد قابل توجه را در صندوق توسعه صنعتی و توسعه صادراتی واریز کرده واز محل آن به توسعه بخش تولید و توسعه صادرات کشور کمک قابل توچهی کرد.
به وبلاگ خود خوش امدید
نوشته شده در 0 0
بازدید : 268
نویسنده : jaber36
با سلام.به دنیای لوکس بلاگ و وبلاگ جدید خود خوش آمدید.هم اکنون میتوانید از امکانات شگفت انگیز لوکس بلاگ استفاده نمایید و مطالب خود را ارسال نمایید.شما میتوانید قالب و محیط وبلاگ خود را از مدیریت وبلاگ تغییر دهید.با فعالیت در لوکس بلاگ هر روز منتظر مسابقات مختلف و جوایز ویژه باشید.
در صورت نیاز به راهنمایی و پشتیبانی از قسمت مدیریت با ما در ارتباط باشید.برای حفظ زیبابی وبلاگ خود میتوانید این پیام را حذف نمایید.جهت حذف این مطلب وارد مدیریت وب خود شوید و از قسمت ویرایش مطالب قبلی ،مطلبی با عنوان به وبلاگ خود خوش امدید را حذف نمایید.امیدواریم لحظات خوبی را در لوکس بلاگ سپری نمایید...صفحه قبل 1 2 صفحه بعد